Εταιρικό Προφίλ
Νέα
Για το Επιβατικό Κοινό
Κόμιστρα και Ειδικές Κάρτες
Α.Μ.Ε.Α.
Αστικός Τουρισμός
Επικοινωνία
Copyright © 2017 Kotsoskorg - Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοχώρου από το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή μερών ή ολόκληρου του ιστοχώρου άνευ έγγραφης άδειας.
Ανακοινώσεις και δελτία τύπου (σελίδα 7)
07/06/2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 28/06/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00 πμ στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 [ Ισολογισμού .Αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης κερδών και προσάρτημα] μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. κα των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 3. Ορισμός ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2019 4. Έγκριση μεταφοράς του ποσού 62.920,77€ της εισφοράς 3% στον λογαριασμό εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν 2963/01. 5. Α-Έγκριση πίνακα προϋπολογισμού έτους 2019 και Β-Έγκριση προϋπολογισμού επενδύσεων από τα διαθέσιμα αποθεματικά εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. Β του άρθρου 3 της Β1188/36/17.1.2003 Απόφ,Υπ. Μεταφορών Ύψους 690.000,00 ευρώ ήτοι α) 300.000,00 Ευρώ για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο περιγιάλι Καβάλας για μελέτες μηχανικών , έκδοση οικοδομικής άδειας, διαμόρφωση και περίφραξη χώρου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, πλυντηρίου- λιπαντηρίου, συνεργείων, σταθμού εφοδιασμού καυσίμων και συντήρησης όλων των Αστικών Λεωφορείων, β] 100.000,00 Ευρώ για ισοπέδωση ,περίφραξη αγροτεμαχίου Νέας Καρβάλης γ] 100.000,00 Ευρώ για αγορά οικοπέδου στο Περιγιάλι Καβάλας δ) 100.000,00 Ευρώ για Αγορά ισογείου καταστήματος στη πόλη της Καβάλας. ε) 90.000,00 Ευρώ για αγορά 4 Αστικών Λεωφορείων, την αγορά Η/Υ προγραμμάτων Η/Υ , αναβάθμιση τηλεματικής, συσκευών λοιπού εξοπλισμού ,θερμομόνωση γραφείων και μελετών. 6. Έγκριση αύξησης της δύναμης των λεωφορείων της εταιρείας από 41 σε 44. 7. Έγκριση πληρωμών από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ τριμηνιαίως για Μισθοδοσία οδηγών, IKA, ΦΜΥ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, Λειτουργικές δαπάνες. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία. Εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης δεν ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 28/06/2019 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 12/07/2019 χωρίς νέα δημοσίευση. Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12/07/2019. Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
προηγ προηγ προηγ προηγ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008